Voorwaarden en bewijsstukken voor verminderd inschrijvingsgeld

Om in aanmerking te komen voor het verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende categorieën voldoen:

Categorie A: Verplicht ingeschreven uitkeringsgerechtigd werkzoekenden of daarmee gelijkgesteld

Bewijsstuk:

 • een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)

OF

 • een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

OF

 • voor een inwoner van het Brussels Gewest: een attest afgeleverd door RVA/ONEM of actiris, met vermelding van de categorie werkloosheid, waaruit blijkt dat zij/hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld.

Categorie C:

 1. een leefloon van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn(OCMW) ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;

Bewijsstuk:

 • een attest uitgereikt door het OCMW

OF

 • een UiTPAS met kansenstatuut op naam

OF

 • een attest uitgereikt door het CPAS voor inwoners van het Brussels Gewest

 2. een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;

Bewijsstuk:

 • een attest afgeleverd door de Federale Pensioensdienst;

OF

 • een UiTPAS met kansenstatuut op naam

Categorie D

 1. erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen of houder zijn van een European Disability Card;

Bewijsstuk:

 • een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de FOD SZ;

OF

 • een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de FOD SZ;

OF

 • een European Disability Card (EDC) conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project EDC tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.

2. begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %);

Bewijsstuk:

 • een attest van de FOD SZ, met vermelding van 4 punten op pijler 1 (het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap);

OF

 • een attest van één van de uitbetalers van het Groeipakket(Vlaanderen) of van Famiris (Brussel) met vermelding dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%.

OF

 • een UiTPAS met kansenstatuut op naam

OF

 • een EDC conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project EDC tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.

Categorie E: in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling (MPI) of in een pleeggezin verblijven;

Bewijsstuk:

 • een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft.

OF

 • Een attest van de pleeggezinnendienst

OF

 • Een vonnis van de jeugdrechtbank

Categorie F: het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;

Bewijsstuk:

OF

Categorie J: voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn;

Bewijsstuk:

 • een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%;

OF

 • een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

OF

 • een attest van de FOD SZ, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”.

Categorie K: begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming;

Bewijsstuk:

 • een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt

OF

 • een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;

OF

 • een UiTPAS met kansenstatuut op naam